زمینه فعالیت شرکت کیمیا بذر ماندگار:

– تولید وتکثیر بذور،نهال، قلمه و نشاء گیاهان دارویی بومی و غیر بومی
– واردات و صادرات بذور گیاهان دارویی
– خرید و فروش بذر گیاهان دارویی
– مشاوره در زمینه تولید علمی و تخصصی بذور گیاهان دارویی
– مشاوره در زمینه کشت و پرورش و تولید زراعی گیاهان دارویی
– مشارکت با شرکت های مرتبط با گیاهان دارویی به منظور تولید گیاهان دارویی اقتصادی

 

اهداف شرکت شرکت کیمیا بذر مانگار:

– كشت و توليد انواع بذور گياهان دارويي
– توليد بذور تجاري و اصلاح شده خالص با كيفيت استاندراد
– توليد بذور اصلاح شده با مواد غذايي مناسب و شناسنامه دار
– جمع آوري بذور گونه هاي دارويي كمياب و نادر از رويشگاه با ثبت مشخصات رويشگاهي
– تهيه و كشت بذور گونه هاي مختلف تجاري و بومي در شرايط مزارع ايزوله
– تعیین خلوص و سایر مشخصات بذور تولیدی در مزارع ( قوه ناميه، بنيه بذر،
– پرايمينگ و غني سازي بذور توليدي
– بسته بندي و ثبت مشخصات بذور توليدي ( خلوص، درصد جوانه زني، مشخصات كشت و ….)
– معرفی و ثبت ذخاير ژنتيكي گياهان دارويي موجود در استان خراسان رضوي
– معرفي تكنولوژي توليد بذور مناسب به منظور افزايش استقرار و محصول و همچنين مقاوم به شرايط سخت محيطي
– بسته بندي و توليد صنعتی وتجاري بذور گياهان دارويي
– توسعه و ترويج كشت گونه هاي اقتصادي