– تولید وتکثیر بذور،نهال، قلمه و نشاء گیاهان دارویی بومی و غیر بومی
– واردات و صادرات بذور گیاهان دارویی
– خرید و فروش بذر گیاهان دارویی
– مشاوره در زمینه تولید علمی و تخصصی بذور گیاهان دارویی
– مشاوره در زمینه کشت و پرورش و تولید زراعی گیاهان دارویی
– مشارکت با شرکت های مرتبط با گیاهان دارویی به منظور تولید گیاهان دارویی اقتصادی